JoHeCo Oy Vuokrausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan tehtyihin tilauksiin yhdessä Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleisten vuokrauksen ja palveluiden toimitusehtojen JoHeCo Oy:n lisäyksillä (TK Konevuokraus 2016, Konevuokraamojen yleiset toimitusehdot) kanssa. Kaikki nämä muodostavat yhdessä sopimuksen (“Sopimus”) JoHeCo Oy:n (“JoHeCo”) ja asiakkaan (“Asiakas” tai “Te”) välille. Asiakas sitoutuu noudattamaan tätä Sopimusta tehdessään kaluston vuokrausta koskevan tilauksen. Mikäli syntyy ristiriita näiden Ehtojen ja Teknisen kaupan yleisten toimitusehtojen välillä, sovelletaan näitä Ehtoja.

Asiakas tiedostaa, että näitä Ehtoja sovelletaan kaikkeen JoHeCo Oy:n ja Asiakkaan välillä tapahtuvaan vuokraukseen ja että osa näistä Ehdoista soveltuu ainoastaan Asiakkaan ollessa kuluttaja ja osa Asiakkaan ollessa yritysasiakas. Olkaa hyvä ja tutustukaa ehtoihin huolellisesti ja varmistakaa, että ymmärrätte mitkä ehdot soveltuvat Teihin ja mitkä muodostavat Sopimuksen Teidän ja JoHeCo Oy:n välillä.

Mikäli Asiakas on kuluttaja, eivät nämä Ehdot tai Teknisen kaupan yleiset toimitusehdot rajoita Asiakkaan kuluttajasuojasääntelyn mukaisia oikeuksia. Ne eivät myöskään rajoita lakisääteistä vastuuta tuotteen ollessa virheellinen.

1. Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on JoHeCo Oy:n ja Asiakkaan sopima kalusto (“Kalusto”) sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin JoHeCo Oy on kirjallisesti yksilöinyt. Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, muottiöljy tai henkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu.

2. Vuokra-aika

Vuokra-aika koostuu vuokra-aikayksiköistä (esim. vuorokausi tai viikko), jotka määritellään www.joheco.fi sivulla kunkin Kaluston yhteydessä (”Vuokra-aika”). Minimivuokra-aika on yksi (1) vuokra-aikayksikkö. Vuokra-aika sovitaan tilausta tehtäessä. Vuokra-aika alkaa joko päivästä, jolloin Kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa noutopaikasta riippuen kumpi ajankohdista on aiemmin. Vuokra-aika päättyy sinä päivänä, jolloin Kalusto palautetaan kaikilta osin noutopaikkaan. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.

JoHeCo Oy vuokraa kaluston Asiakkaalle eikä myy sitä. Kaluston omistusoikeus säilyy JoHeCo Oy:llä koko Vuokra-ajan.

3. Kaluston luovuttaminen

Kalusto luovutetaan vain JoHeCo Oy:n määrittämästä noutopaikasta. Asiakas voi valita erikseen määritellyistä noutopaikoista vuokraamansa Kaluston noutopaikan. Asiakas vastaa kuljetuksen järjestämisestä Kalustolle kuljetuksen sekä siitä aiheutuvista kustannuksista. Kalusto luovutetaan vain tilauksessa mainitulle henkilölle tai hänen kirjallisesti valtuuttamalleen henkilölle.

4. Kaluston palauttaminen

Asiakkaan tulee palauttaa Kalusto JoHeCo Oy:lle välittömästi Vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa, kuin se oli vuokralle luovuttaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan noutopaikkaan, josta luovutus on tapahtunut, mikäli muuta ei ole kirjallisesti sovittu.

5. Kaluston käyttö

Asiakkaan tulee tutustua Kaluston turva- ja käyttöohjeisiin. Asiakkaan tulee noudattaa ohjeita, käyttää Kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja puhdistaa Kalusto käytön jälkeen. Asiakas on vastuussa käytönaikaisesta huollosta huolto- ja käyttöohjeen mukaisesti.

Asiakas ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Kalustoa ilman JoHeCo Oy:n antamaa kirjallista suostumusta lukuun ottamatta Kaluston tavanomaista hoitoa ja huoltoa.

Asiakkaan tulee valvoa, ettei Kalustolle aiheudu rasitusta tuulen, lumen, veden tai muiden sääolosuhteiden johdosta ja ryhtyä viipymättä tilanteen vaatimiin tarpeellisiin toimenpiteisiin omalla kustannuksellaan.

6. Kaluston hinnoittelu

Sivulla www.joheco.fi esitetty vuokrahinta on Kaluston Vuokra-ajalle. Joheco Oy:n tulee kohtuullisissa määrin huolehtia, että vuokrahinta on yksilöity Verkkokaupassa. JoHeCo Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa hintaa antamalla tästä tiedon Asiakkaalle ennen tilauksen hyväksymistä.

Kaikki vuokrahinnat on esitetty euroissa (EUR) sisältäen arvonlisäveron.

7. Maksuaikataulu

Asiakkaan tulee maksaa koko Vuokra-ajan hinta käteisellä tilauksen tekemisen yhteydessä, ellei JoHeCo Oy:n ja Asiakkaan kesken ole erikseen muuta sovittu.

Ellei JoHeCo Oy:n ja Asiakkaan kesken ole erikseen muuta sovittu, tässä kohdassa viitattu vuokra ja mahdolliset lisäpalveluiden maksut määräytyvät JoHeCo Oy:n hinnaston mukaan.

JoHeCo Oy varaa oikeuden oman harkintansa mukaan olla hyväksymättä tilausta.

Mikäli asiakas palauttaa Kaluston Vuokra-ajan päättymisen jälkeen, eikä Vuokra-aikaa ole pidennetty, JoHeCo Oy:n on oikeus veloittaa Asiakkaalta alkuperäisen Vuokra-ajan ylittävän Vuokra-ajan vuokrahinta välittömästi, kun Asiakas palauttaa Kaluston noutopaikkaan. Maksamaton vuokrahinta voidaan siirtää perintätoimistolle perintään.

Mikäli Asiakas palauttaa Kaluston alkuperäisen Vuokra-ajan päättymisen jälkeen, eikä Vuokra-aikaa ole pidennetty, Asiakas on velvollinen maksamaan alkuperäisen Vuokra-ajan ylittävältä ajalta 50%:lla korotettua vuokrahintaa, kunnes Kalusto on palautettu kohdan 4 mukaisesti.

8. Peruutus, Kaluston palautus ja hyvitys

Tätä kohtaa 8 sovelletaan vain Asiakkaisiin, jotka ovat kuluttajia. Mikäli Asiakas on kuluttaja, on Asiakkaalla lakisääteinen oikeus peruuttaa Sopimus ilmoittamalla siitä JoHeCo Oy:lle viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua Sopimuksen tekemisestä.

Palvelun suorittamisen voidaan katsoa alkaneen Asiakkaan noudettua Kaluston JoHeCo Oy:n noutopaikasta. Mikäli Asiakas peruuttaa Sopimuksen Asiakkaan jo noudettua Kaluston, on Asiakas velvollinen maksamaan kohtuullisen korvauksen kokonaisvuokrahinnasta JoHeCo Oy:lle, joka perustuu Asiakkaan jo käyttämään osuuteen sovitusta Vuokra-ajasta. Asiakas on velvollinen järjestämään palauttamalleen Kalustolle kuljetuksen omalla kustannuksellaan.

Voitte olla yhteydessä JoHeCo Oy:hyn peruutuksesta lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vuokraus@joheco.fi. Jollei sähköpostilla tehtävän peruutuksen saapumista vahvisteta muulla tavoin, elektronisesti lähetetyn peruuttamisilmoituksen katsotaan olevan perillä sinä päivänä kun se on lähetetty.

JoHeCo Oy palauttaa tehdyt suoritukset sillä maksutavalla, jota Asiakas on käyttänyt maksun suorittamiseen. Asiakkaalle ei aiheudu kustannuksia suorituksen palauttamisesta.

9. Asiakkaan vastuu

Asiakas on velvollinen korvaamaan Vuokra-ajan aikana Kalustolle huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneen vahingon. Jos Kalusto on tuhoutunut tai kadonnut Vuokra-ajan aikana, Asiakas on velvollinen korvaamaan tuhoutuneen tai kadonneen Kaluston sen uushankinta-arvoon. JoHeCo Oy:llä on oikeus laskuttaa Asiakasta erikseen Kaluston mahdollisista puhdistus- ja korjauskustannuksista.

10. JoHeCo Oy:n vastuu

JoHeCo Oy vastaa korjauskuluista, jotka johtuvat Kaluston tavanomaisesta kulumisesta.

Jos Asiakas on kuluttaja, JoHeCo Oy:n vastuu vahingosta ja kustannuksista määräytyy Suomen kuluttajansuojalain mukaisesti tai Asiakkaan kotipaikan kuluttajansuojasääntelyn mukaisesti.

Jos Asiakas on yritysasiakas, JoHeCo Oy vastaa Asiakkaalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet JoHeCo Oy:n vastuulle kuuluvasta Kaluston toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jäämisestä, suunnittelu- tai asennusvirheestä tai Kaluston rikkoutumisesta.

JoHeCo Oy ei vastaa mistään Asiakkaalle syntyneistä välillisistä vahingoista, kuten muille maksetuista vahingonkorvauksista, sopimussakoista tai muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. JoHeCo Oy ei vastaa siitä, soveltuuko Kalusto Asiakkaan aikomaan käyttötarkoitukseen.

11. Vakuutukset

Kalusto tai sen käyttö ei ole JoHeCo Oy:n toimesta vakuutettu, ellei toisin ole mainittu kirjallisesti. Asiakas on vastuussa Kaluston asianmukaisesta vakuutussuojasta.

12. Yksityisyyden suoja

Asiakas hyväksyy ja ymmärtää, että kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan JoHeCo Oy:n tietosuojaselostetta (saatavilla täältä: Tietosuoja). Asiakas hyväksyy ja ymmärtää, että JoHeCo Oy:n tietosuojaseloste on keskeinen lisä tätä Sopimusta.

13. Näiden Ehtojen muuttaminen

JoHeCo Oy varaa oikeuden muuttaa näitä Ehtoja milloin tahansa. Jos JoHeCo Oy muuttaa näitä Ehtoja, päivitetyt Ehdot ovat saatavilla osoitteesta www.joheco.fi. Päivitetyt Ehdot soveltuvat ainoastaan niihin tilauksiin, jotka on tehty sen jälkeen, kun päivitetyt Ehdot ovat olleet saatavilla.

14. Ylivoimainen este

JoHeCo Oy ei ole velvollinen täyttämään Sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota JoHeCo Oy ei voi voittaa, estää Kaluston tai sen osan toimittamisen. JoHeCo Oy ei ole velvollinen täyttämään Sopimusta, jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi JoHeCo Oy:n kohtuuttomia uhrauksia verrattuna Asiakkaalle koituvaan etuun.

15. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa Kalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman JoHeCo Oy:n kirjallista suostumusta. JoHeCo Oy:llä on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle.

16. Sopimusrikkomus

Jos Asiakas laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo ehtoja, JoHeCo Oy:llä on oikeus purkaa sopimus heti ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa Asiakasta kuulematta. JoHeCo Oy:llä on samanlainen oikeus, jos Asiakkaan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä.

Jos Asiakas on yritys, on Asiakas velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta JoHeCo Oy:lle syntyneet kustannukset ja vahingon.

17. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tätä sopimusta tulkitaan ja se pannaan täytäntöön kaikilta osin Suomen lainsäädännön mukaisesti. Kaikki sopimusoikeudelliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Muissa tapauksissa erimielisyydet ratkaistaan lähimmässä käräjäoikeudessa, ellei Asiakkaan, joka on kuluttaja, kotipaikan kuluttajansuojasääntely edellytä pakottavaa vaihtoehtoa.

Jos Asiakas on kuluttaja ja jos tätä Sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, voi Asiakas kääntyä asiassa seuraavien tahojen puoleen:

(a) Euroopan komission verkkovälitteinen riidanratkaisu (ODR) (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show)

(b) Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut (www.kuluttajariita.fi/en). Ennen Kuluttajariitalautakunnan puoleen kääntymistä Asiakkaan tulisi olla yhteydessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaa (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta), tai

(c) Soveltuvilta osin Asiakkaan kotipaikan kuluttajariitoja käsittelevään toimielimeen, jos kyseinen toimielin on olemassa.

Close Menu